Rennebu Landbrukstjenester

Statens tilbod til landbruket

I statens sitt tilbod har dei ikkje tilbydd friske midlar til velferdsordningane, men det vert føreslege at satsane vert vidareført som i dag. I tillegg legg tilbodet opp til at forhandlingane skal samkøyra søknads- og utbetalingstidspunkt mellom produksjonstilskott og tilskott for ferie og fritid. Det skal og vurderast ei samkøyring av tilskottssatsane på ammeku og melkeku fram mot neste års jordbruksoppgjer.

Statens tilbod – velferd

Heile statens tilbod