Rennebu Landbrukstjenester

Landbruksvikar

Rennebu Landbrukstjenester har ansatt 2 landbruksvikarer i 100% stilling.

Martin Kjøren og Ingrid Morken Hoel er ansatt som landbruksvikarer.

Landbrukstjenester skal kontaktes ved behov for landbruksvikar, men i krisetilfeller kan du ringe direkte til Martin på tlf. 48295136, eller Ingrid på tlf. 99359011.

Den tekniske utviklingen og økonomiske forandringene har gjort at gårdsarbeid har blitt et mer ensomt yrke. På mange gårder er det nå bare èn som arbeider, da den andre parten ofte har jobb i annen næring. Dette gjør bruket ekstra sårbart dersom gårdbruker blir syk.
Landbruksvikaren skal prioriteres ved sykdom, men mange har også fått benytte vikaren til ferie og fritid da det til tider er mangel på avløsere.

Landbruksvikaren skal først og fremst ta hånd om fjøsarbeid, men utfører også flere andre driftsoppgaver på gården. Med stillingen følger det mye ansvar. Gårdsarbeid er matproduksjon, og det er derfor selvsagt at kvalitet i arbeidet er viktig. Først og fremst er dyrestell og renslighet viktig både av hensyn til dyrene og for at maten som leveres skal være sunn og god, kvaliteten på produksjon må tilfredstille kravene.

Du som gårdbruker oppfordres til å ta kontakt med Rennebu Landbrukstjenester hvis du har behov for arbeidshjelp ved sykdom eller fødsel/fødselspermisjon.

Satsene er tilpasset brukets maksimale dagsatser som kan refunderes ved sykdom (jfr. produksjonstilskudd i jordbruket). For sykdomsavløsning utover 6 timer pr.dag, andre oppdrag og ferie og fritid er timeprisen kr 250,-pr.time. I denne satsen er alle sosiale utgifter inkludert. Gårdbrukerne faktureres ikke for kjøring.